Módosult a Társasházi törvény

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása mai naptól hatályos módosítása:

41. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a  továbbiakban: Thtv.) 18.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

„(1) A  lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához – a  (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt kivétellel, illetve a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti eltéréssel – a  közgyűlés hozzájáruló határozata nem szükséges.”

42. § A Thtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Az építtető tulajdonostárs a közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az  alapító okiratot nem kell módosítani és amely nem érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.

(2) Ha az  építtető tulajdonostárs lakásában végzett építési munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a  többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a  közgyűlés az  összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot módosíthatja.

(3) A  közgyűlés (2)  bekezdés szerinti határozata az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.”

43. § A Thtv. 28. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: (A közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz:) „i) az építtető tulajdonostárs lakásában tervezett olyan építési munkához történő hozzájárulásról, amely érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.”