Elkezdődött az éves beszámolók időszaka! Erre is figyeljünk!

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/13629. sz. törvényjavaslatról a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tt.) 27/A.§-át, illetve 42.§ (1) bekezdését érintő módosítása vonatkozásában.

Az Országgyűlés – kivételes sürgős tárgyalással – 2014. február 6. napján elfogadta a 2014. február 2-án benyújtott, a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/13629. sz. törvényjavaslatot. A törvényjavaslatot az országgyűlés elnöke aláírta, és 2014. február 11. napján megküldte a köztársasági elnöknek. A törvényjavaslat 4.§-a a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tt.) 27/A.§-át, illetve a Tt. 42.§ (1) bekezdését módosítja, a társasházak jegyzői törvényességi felügyelete részletszabályainak beiktatásával. A Tt. módosítása a törvény kihirdetést követő napon – várhatóan még 2014. februárjában – hatályba lép.
A módosítás értelmében a jegyző a törvényességi felügyelet ellátása során ellenőrzi, hogy a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak; a társasház működése, ügyintézése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak; illetve a társasház működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak. A közös képviselő, illetve az intézőbizottsági elnök a jegyzővel köteles együttműködni.

A jegyző az eljárása során a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A bíróság a jegyző keresete alapján az alábbiakról rendelkezhet:

– megsemmisítheti a közgyűlés határozatát, amennyiben az jogszabályba, alapító okiratba vagy szervezeti-működési szabályzatba ütközik, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,
– a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel,
– ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt az előbbiek szerint nem biztosítható, százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait. A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A kiszabott bírság megfizetéséért az intézőbizottság elnökének és tagjainak felelőssége egyetemleges.
Amennyiben a tulajdonostárs a Tt. 42.§ (1) bekezdése alapján kéri a közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítását, és a jegyző által indított peres eljárás is folyamatban van, vagy az utóbb indul, a pereket egyesíteni kell.

Forrás: birosag.hu